Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku


Bankrot® - Úpadok firmy

Bankrot je historický jav a v rôznych štádiách vývoja ľudskej spoločnosti sa formovali rôzne postupy vysporiadania dlhov.

Termín "bankrot" má pôvod v talianskom slovnom spojení "banco-rotto" (zlámaná lavica), ktorý sa používal pri označovaní kupca, ktorý nemohol platiť. Rozhnevaní veritelia totiž nešťastníkovi, ktorý spôsobil nezaplatenie ich dlhov a úpadok firmy, rozbili stôl.

Prechod z centrálne plánovanej ekonomiky (systém organizácie a riadenia ekonomiky založený na príkazoch a administratívnych rozhodnutiach z centra) na trhovú ekonomiku (systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže) priniesol javy, ktoré sme doteraz nepoznali. Sloboda podnikania umožňuje každému, kto splní predpoklady ustanovené právnymi predpismi, podnikať v akejkoľvek oblasti. Jedným z ekonomických dôsledkov slobody podnikania je prebytok tovaru a služieb co má za následok, že mnohé podnikateľské subjekty neuspejú v konkurenčnom prostredí.

Ekonomický neúspech označovaný ako bankrot im neumožňuje ďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti. Ten sa prejaví tak, že výnosy z podnikateľskej činnosti nestačia na krytie jej potrieb a dochádza k zadlžovaniu podnikateľského subjektu. Jednoducho slovom bankrot hovorovo označujeme úpadok, krach. Je to nelichotivo vnímané ukončenie obchodnej spoločnosti, podniku, či firmy, kedy vzniknú finančné straty investorom a veriteľom. Podnikateľ vplyvom ekonomických zákonov voľného trhu nie je ďalej schopný produkcie a dostáva sa do pozície neplatiaceho dlžníka, v dôsledku čohosi veritelia začínajú vymáhať svoje pohľadávky.

Prípadné exekúcie postihnú rozhodujúcu časť majetku, čo znemožní pokračovanie v podnikateľskej činnosti. Pretože majetok dlžníka nestačí na uspokojenie pohľadávok všetkých veriteľov, pri exekúcii sú uspokojení len niektorí veritelia, a to spravidla tí, ktorí skôr získajú exekučný titul, alebo majú výhodnejšiu právnu pozíciu pre vymáhanie svojich pohľadávok.

Bankrot je síce negatívny jav, ale v trhovom prostredí najmä u podnikateľov, jav prirodzený.

Súbeh veriteľov a ich spájanie kvôli predaju majetku dlžníka sa latinsky nazýva "concursus creditorum", z čoho sa vytvoril výraz konkurz. Aby sa prípadný bankrot riešil civilizovane a nemuseli sa rozbíjať lavice, alebo lynčovať dlžníka bol právne upravený postup ako uspokojiť veriteľov. Právna úprava nazýva túto normu Zákon o konkurze. Súbeh veriteľov vyjadruje súbeh pohľadávok plurality veriteľov voči tomu istému dlžníkovi. Konkurz je termínom užším, pretože právna úprava ním označuje aj štádium konkurzného konania, ktoré nasleduje po vyhlásení konkurzu, v ktorom sa speňažuje majetok dlžníka a zo získaného výťažku sa "v súbehu" uspokojujú pohľadávky veriteľov. Okrem toho, že sa ním označuje štádium osobitného súdneho konania, má aj svoje hmotnoprávne aspekty, pretože po vyhlásení konkurzu dochádza k zmene hmotnoprávneho postavenia dlžníka.

V podnikateľskej praxi sa často ako synonymum používa aj termín bankrot, ktorý však je skôr ekonomickej povahy a vyjadruje ekonomickú pozíciu dlžníka, ktorý nie je schopný uhrádzať veriteľom splatné pohľadávky ak právnej úprave konkurzného práva má väzbu na termín úpadok. Ekonomické a právne postavenie dlžníka, ktorý sa dostane do ekonomického bankrotu, a jeho veriteľov sa rieši prostredníctvom konkurzného práva.

Konkurzné právo prostredníctvom svojich základných inštitútov (konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie) zabezpečuje spravodlivejší výsledok uspokojovania pohľadávok veriteľov oproti tomu, ktorý by sa dosiahol pri ich individuálnom uspokojovaní v exekučnom konaní. Exekučné konanie umožňuje uspokojenie pohľadávok len tým veriteľom, ktorí majú exekučný titul.

Konkurzné právo umožňuje uspokojovať pohľadávky všetkých veriteľov, bez ohľadu na to, či majú exekučný titul dokonca bez ohľadu na to, či ich pohľadávky sú splatné. Pretože obvykle majetok dlžníka nestačí na uspokojenie pohľadávok všetkých veriteľov, uspokojujú sa pomerne. Okrem toho, že konkurzné právo umožňuje spravodlivejší spôsob uspokojovania veriteľov ako exekučné konanie, plní aj určitú ochranu na trhu a je filtrom proti tomu, aby ekonomický neúspech, najmä podnikateľských subjektov, negatívne nepostihol väčšiu skupinu podnikateľov alebo spotrebiteľov.

Ekonomický neúspech podnikateľských subjektov súčasné zvyšuje konkurenčný tlak na ostatných, ktorí podnikajú vtom istom odbore a núti ich zvyšovať produktivitu práce a kvalitu tovarov a poskytovaných služieb. Z týchto dôvodov je potrebné pozerať sa na bankrot ako na prirodzený objektívne nevyhnutný sprievodný znak podnikania.

Účelom konkurzného práva nie je zabrániť bankrotu, pretože to nie je možné. Konkurzné právo môže riešiť len právne dôsledky krízového ekonomického stavu a môže vytvárať mechanizmy, ktoré umožnia, aby sa právne dôsledky bankrotu riešili súdom už v jeho počiatočnom štádiu. Týmto sa dosiahne predovšetkým to, aby sa dôsledky bankrotu nezväčšovali a neohrozovali dotknuté osoby, najmä veriteľov.

Ak veriteľ má vykonateľnú pohľadávku, je pre neho výhodnejšie jej uspokojovanie v exekučnom konaní ako v konkurznom konaní. Takto však bude dochádzať k individuálnemu uspokojovaniu niektorých veriteľov a pohľadávky iných veriteľov uspokojené nebudú. Zároveň sa v ekonomickom prostredí budú akumulovať subjekty v bankrote, ktorých právne pomery nebudú riešené.

Pokiaľ zákonodarca chcel predísť negatívnym účinkom podania neoprávneného veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu, bolo možné odlišne stanoviť časový moment vzniku týchto účinkov a ich rozsah. Tradične sa už konštatuje, že konkurzné právo je nevyhnutnou súčasťou každého právneho poriadku v štátoch s trhovou ekonomikou.

Efektívne konkurzné konania umožňujú dosiahnuť pri prerozdeľovaní aktív z bankrotujúceho podniku rovnováhu medzi záujmami podniku, investorov, zamestnancov, majiteľov a zachrániť čo najviac z ich hodnoty.


Nový začiatok po bankrote
Hlavným dôvodom, prečo čestní podnikatelia, ktorí sa stretli s neúspechom v podnikaní, dostávajú druhú šancu začať odznova. Z výsledkov štúdií vyplýva, že druhé pokusy podnikateľov prinášajú viac zisku a vytvárajú viac pracovných miest. Podnikatelia sa učia z vlastných chýb a vedia lepšie odhadnúť mieru rizika a príležitosti. Poskytujeme praktické, vysoko efektívne riešenia v krátkych časových lehotách, za veľmi prijateľné ceny.

Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


© Https://www.ebankrot.sk by MATTO LLC